header_new_1.jpg

A tanulás tanítása

Tanulásmódszertan program

A tanár kereső ember. Nem pénzt keres elsősorban, hiszen hivatásból dolgozik a jövő nemzedékén, ezért munkájának anyagi feltételeit az államnak kell – vagy kellene – szavatolnia. A tanár keresése arra irányul, hogyan, milyen kapcsolatteremtési, konfliktus-feldolgozási beállítódással, milyen módszertani eszközökkel tudja tanítványait maga mögé állítani, hogy velük együtt tegye meg azt a felfedező utat, amit az emberi kultúra megismerése jelent. Abból, hogy a tanítás – a nevelést és az oktatást egyszerre értjük a tanítás fogalma alatt – személyfüggő, az következik, hogy miközben a tanár a megfelelő tanítási módszereket és eszközöket keresi, egyúttal önmagát is keresi: miként tudna egyre alkalmasabb eszközzé válni a tudás és az emberség átadásában.

Amikor a tanítás-tanulás folyamatában felmerülő nehézségeket gyűjtjük, négy nagy problémacsoport különíthető el egymástól:

1. nem megy jól a tanítás, mert a gyerekeket nem érdekli a tananyag, nem szeretnek tanulni, nem érdeklődnek kellőképpen a világ iránt, belső motivációjuk kevés;

2. nem megy jól a tanítás, mert a gyerekek szokásrendje kialakulatlan, életmódjuk, életritmusuk nem szolgálja kellőképpen az iskolai kötelezettségeknek való megfelelést;

3. nem megy jól a tanítás, mert a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességek nem fejlődnek ki a követelményeknek való megfelelés szintjére;

4. nem megy jól a tanítás, mert a gyerekek nem sajátítják el a tanulás célszerű és hatékony módszereit, nem tanulnak meg elkötelezetten tanulni.

Ha megvizsgáljuk, hogy milyen tényezők állhatnak ezen problémahalmazok mögött, négy felelősségi kört húzhatunk meg, amelyek egymástól is függenek, de el is különülnek:

1. a
nehézségek okozója maga a pedagógus, mert nem kellő mértékű a hite, tudása, elkötelezettsége, nem dolgozik eléggé legfőbb munkaeszközén, a személyiségén, hogy egyre alkalmasabb legyen feladatai ellátására;

2. a
nehézségek oka a tantestület, mert tagjai nem képesek igazi nevelőközösséget, tanári műhelyt teremteni, nem hozzák létre azt az alkotó értelmiségi légkört, amelyben együtt dolgoznának a gyerekekkel kapcsolatos közös problémáik megoldásán;

3. a
nehézségek oka a hazai közoktatás-politika, mert nem teremt olyan körülményeket, amelyek „helyzetbe hoznák” a tanárokat, fukarnak bizonyul a tanítás anyagi feltételeinek megteremtésében, nem ad közösségi-szellemi hátteret ahhoz, hogy a pedagógusok azonosuljanak azokkal az emberi-társadalmi perspektívákkal, amelyeket zászlójára tűz, nem képes megteremteni a többé-kevésbé pártsemleges nemzeti közoktatás-politika biztonságérzetét;

4. a
nehézségek oka a jelenkori családi és társadalmi közeg, amely elsődleges meghatározó erejénél fogva olyan lelki-szellemi és nem ritkán fizikai állapotba hozza a gyerekeket, hogy azok alkalmatlanná válnak a hagyományos értelemben vett iskolai munkára.

A tanulásmódszertan a maga sajátos eszközrendszerével ezekre a bajokra keres megoldást. Megkísérli azoknak a területeknek a pontos meghatározását, amelyek az iskola felelősségi körén belül esnek. Nem hárítja el tehát az unalmas órák, a szoktatás és a gyakorlás hiánya, az átgondolt és folyamatos képességfejlesztés és a tanulási módszerek megtanításának elmaradása miatti felelősséget, hanem éppen magára veszi, és teret kínál a hiányosságok pótlására. Más szemléletben tanít, mint amely e hiányokat létrehozza.

A tanulásmódszertan tanítása - tematika


Tematika 


A TANULÁSMÓDSZERTAN TANÍTÁSA 
című 30 órás továbbképzési programhoz 

akkreditáció száma: 43/18/2014

 

A képzés célja 
Gyakorló tanárok felkészítése a tanulás tanítására, a gyerekek tanuláshoz való viszonyá nak pozitív irányú megváltoztatására, tanulási szokásaik formálására, a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességeik fejlesztésére, saját tanulási módszerük kialakítására. A tanulási képességek fejlesztésének integrálása az iskolák pedagógiai programjába és a szaktárgyak tanításának módszertanába.

 

A képzés tematikája:

1
A tanfolyam programja és követelményrendszere, ismerkedés, ének, közösségépítés
2 óra
2
A tanítás-tanulás folyamatában résztvevők problémáinak összegyűjtése, elemzése:
1 óra
3
Motíváció: a tanuláshoz való viszony elemzése, formálása a tanári gyakorlatban:
2 óra
4
A tanulás tanításának programja, a tanulás tanításának rejtett és nyitott tanterve
2 óra
5
A tanulási szokások feltárása /napi ritmus, szokásrendszer, időmérleg/ és alakítása:
1 óra
6
Figyelemfejlesztés: az észlelés, a figyelem fajtái, terjedelme, fejlesztő gyakorlatok:
3 óra
7
beszéd fejlesztése: beszédtechnika, kifejezőképesség, gyakolatok:
3 óra
8
A kifejező, hangos olvasás, gyakorlatok:
1 óra
9
A néma, értő olvasás, a dinamikus olvasás: olvasásfejlesztés számítógéppel:
2 óra
10
Az emlékezet fejlesztése: típusok, memoriterek, mnemotechnikák :
2 óra
11
A gondolkodás fejlesztése: kérdéskörei és tanítása:
3 óra
12
Korszerű technikák a tanulói képességek szolgálatában:
3 óra
13
Korszerű tanítás- és tanulásszervezés, mint a tanulás tanításának megvalósítása:
4 óra
14
A tanfolyam zárása:
1 óra

 

A teljesítés követelményei:
A résztvevők a tréning és az egyéni felkészülés után olyan tanulásmódszertani vagy szaktárgyi órákat tartanak, melyeken hasznosítják a megismert tanulásmódszertani szemléletet és melyekbe beépítik, alkalmazzák a tanulási képességet fejlesztő gyakorlatokat, módszereket és munkamódokat.

A továbbképzésen való részvételt igazoló tanúsítvány csak a foglalkozásokon való 90%-os részvétel, és írásos beszámoló formailag és tartalmilag megfelelő elkészítése és beadása esetében adható ki. A részvételi díj visszaigénylésére sikertelen teljesítés esetén nincs lehetőség.

Írásos beszámoló készítéséhez ajánlott témák:
tanítási tapasztalatok összegzése; 
tanulási diagnózis egy gyermekcsoportról; 
esettanulmány készítése a diagnózis alapján történő, 
tanulást segítő foglalkozásokról (csoportos vagy egyéni eset); 
órateerv a tanultak alapján.


Taneszközök:

  • Tanulásmódszertan tankönyv:5-8.
  • Tanári kézikönyv, 5-8. - tanítási tanácsok, módszerek
  • Tanulásmódszertan tankönyv középiskolásoknak
  • Tanári kézikönyv, középiskola - tanítási tanácsok, módszerek
  • Filmek DVD-n: Tanulási szokások, A tanítás gyönyörűsége, Ébredj a nappal, Zsinórvarázs, Fajátékok
  • Dinamikus olvasásfejlesztő program - CD és füzet


Intézményünkben díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások:

Előzetes tudásszintmérés
Képzési szükségletek feltárása és képzési tanácsadás

 

Tantermi-jatek-osszesito-ert.pdf

A továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése
pdf, 77K, 10/16/15, 1262 downloads

Tanulásmodszertan-osszessito-ert.pdf

pdf, 93K, 10/16/15, 1829 downloads

Frissítve: 2015/10/16 - 01:14
fel | vissza | Az oldal nyomtatása