header_new_2.jpg

A tananyag tartalma

 

A tananyag témaköreit és azok tartalmát táblázatos formában tekinthetjük át. Hogy melyik iskolafokon vagy évfolyamon melyik témakörre mennyi időt szánunk, szabadon eldönthető a helyi tantervek, illetőleg a javasolt óratervek és haladási javaslatok alapján.

TANULÁSI ÖNISMERET

Öröklődés és környezet 
Amit hozunk és amit szerzünk. Adottságok,hajlamok, képességek, készségek. Lehetőségek,korlátok, tehetség, 
Antitalentum. 

Önismeret
Önbizalom,akarat,siker, kudarc.

Tanulásdiagnosztikai kérdőívek (önvizsgálat)
Tanulási attitüdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás,tanulási módszerek, érdeklődés-vizsgálat.
Tanulási típusok. Szeretett/nem szeretett tantárgyak.


TELJESÍTMÉNYPRÓBÁK

Hol tartok? 
Erősségeim, gyengeségeim. 

Figyelem
Monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás. 

Szóbeli szövegalkotás 
Félreproduktív beszéd (történetmesélés). Spontán beszéd. 

Hangos kifejező olvasás 
Blattolás, felkészülés utáni felolvasás. 

Néma, értő olvasás (szövegértés)

Válaszadás kérdésekre, lényegkiemelés. 

Emlékezet 
Szövegtanulás (vers, próza, algoritmus). 

Gondolkodás 
Fejtörő feladatok

Fejlesztés, önfejlesztésTANULÁSI NEHÉZSÉGEK 

Tanulási problémák gyűjtése, elemzése, csoportosítása, a tantárgyak jellege 
Hasonlóságok, különbözőségek, sajátosságok.
Tantárgyi szimpátiák, antipátiák és ezek eredete.
Önfejlesztési tervek. Páros konzultáció.A TANULÁSHOZ VALÓ VISZONY

Az élet: tanulás 
Mire való, mire használható az iskola?
Jó és rossz dolgok az iskolában.
Tanulás és motíváció.
Kiváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, ambíció, életcélok.
Tanulás és öröm.A TANULÁS RITMUSA

Életritmus, életstílus
Életkori szakaszok, életkori feladatok.
Egy nap ritmusa. Időmérleg készítése: Mivel telik a napom?
Tanulás, pihenés, kikapcsolódás a nap során.


TANULÁSI SZOKÁSOK

Szokások, szokásrend
Szokásformálás: tartós törekvések, erős elhatározások.
Jó szokások felvétele, rossz szokások átalakítása.
Iskolai és otthoni tanulási szokások.
Rendszeresség és kitartás.TANULÁSI TANÁCSOK

Élettanácsok
Kisérletek, tapasztalatok, önreflexió.
A tanulás külső körülményei: rend, csend, fény, munkahely, testhelyzet.
A tanulás belső föltételei. A fizikai állapot karbantartása. A lelki harmónia megteremtése. Stresszkezelés.TANULÁSI MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, TECHNIKÁK

A módszerek szerepe
Hatékony, időtakarékos tanulás. 
„Eszköztudás”, napi rutin.
A módszerek áttekintése.

Ráhangolódás, hangulatteremtés 
A munkakezdés nehézségei
Rendcsinálás, előkészületek, imaginációs és meditációs gyakorlatok, vízfürdő, tónusfokozó gyakorlatok (gimnasztika, stretching – feszítő gyakorlatok, jóga), légzési gyakorlatok.
Időterv készítése, időmérleg, célmeghatározás, tantárgyi sorrend.

Pihenés
A tevékenységváltások jelentősége.
Kikapcsolódás, átkapcsolás-visszakapcsolás, lazítás.
Tónusfokozó gyakorlatok.
Relaxáció, autogén tréning, jóga: légzésigyakorlatok, ászanák.
Egészség, betegség, alvás.

Szövegfeldolgozási módszerek
Könnyű és nehéz szövegek.
Aláhúzás, kulcsszavak kiemelése, szövegkiemelés.
Vázlatkészítés, kulcsszóvázlat.
Jegyzetelés írott szövegből. Kivonatolás.
Elhangzó szöveg jegyzetelése. Emlékeztető.
Gondolati térkép készítése. Címmeditáció, előregondolkodás,
kérdések megfogalmazása, problémafelvetés, anyaggyűjtés, böngészés.
Háromszori elolvasás. Tájékozódó olvasás (skimming).
Áttekintés (holisztikus látásmód, rész és egész) Elemző olvasás. Ismétlő olvasás (futó olvasás). Kritikus olvasás.Kereső olvasás (skipping). Félhangos olvasás. Utánolvasás (többkönyvűség).
Ábraértelmezés, táblázatolvasás, képelemzés.
Fogalommeghatározás, definícióalkotás, leírás, körüljárás, magyar-magyar szótár készítése, szótárazás, forráselemzés,
Csoportosítás, osztályozás.

Felkészülés szóbeli szereplésre
A megszólalás feszültsége
Felelet, feleletterv, kutyanyelv. Tantárgyi beszámoló. Átfogó
témavázlat. Témaismertetés, értekezés, kiselőadás.
Vita, érvelés, hivatkozás, cáfolat. A lámpaláz leküzdése.

Felkészülés írásbeli munka készítésére 
A „míves munka” föltételei.
Fogalmazás, dolgozatkészítés, esszétanulmány. Gondolati vázlat készítése. Egyéni kutatómunka. Íráskép, íráskészség.
Ismeretrögzítés. 

Emlékezés, felejtés
Memorizálás, szövegtanulás, verstanulás, adatok és évszámok megjegyzése, imagináció, belső képkészítés, mnemotechnikák.

Önellenőrzés
Megtanulás, biztos tudás, jó alapok.
Visszamondás (elolvasás-elmondás), átfogalmazás (parafrazeálás). Próbafelmondás. Magyarázat. Tanítva tanulás.
Összegzés (tömörítés). Kérdezési vázlat.A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

Figyelem, beállítódás koncentrált munkára
Spontán és szándékos figyelem. 
Kondicionálás, figyelemfejlesztés: papír-ceruza gyakorlatok,
Ritmusgyakorlatok, megfigyelési gyakorlatok, csendgyakorlatok, szövegmondási gyakorlatok, koncentrációs játékok.

Beszéd
Beszédtechnikai gyakorlatok (légzés, artikuláció, kiejtés).
Szókincsfejlesztés.
Szövegalkotás szóban. A szereplési helyzet gyakorlása.

Hangos, kifejező olvasás
Az értelmező olvasás eszközrendszere.
A felolvasás gyakorlása különböző műfajokban:felkészülés utáni
Olvasás, blattoló olvasás, saját szövegek felolvasása,
Meseolvasás.

Néma, értő olvasás
Szövegértési gyakorlatok.
Az olvasás szellemi tényezőinek fejlesztése.

Emlékezet
A rövid, a középtávú és a hosszú távú rögzítés stratégiái.
Memóriafejlesztés memoriterek tanulásával. Az ismétlések
Jelentősége, dinamikája.

Gondolkodás
A problémamegoldó gondolkodás. Problématudat. Kérdezési technikák.A problémamegoldó gondolkodás fázisai és technikái.
Kreativitás a gondolkodásban. Ötletgyűjtés (brain storming).
A fogalommeghatározás. A képzelet fejlesztése.
Gondolkodási szokások. Tanulás és gondolkodás.
Gondolkodtató feladatok ( agytorna). A gondolkodás tanulása.
Gondolkodási sémák és technikák.
Gondolkodási játékok.AZ ÖNÁLLÓ SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA

Könyvtárhasználati gyakorlatok
 
Tájékozódás a könyvtárban. Anyaggyűjtés.
Cédulázás, kivonatolás, jegyzetkészítés.
Forrásjegyzék készítése. Szótárhasználat.
A sajtó világa. 
Frissítve: 2010/11/10 - 06:04
fel | vissza | Az oldal nyomtatása