header_new_5.jpg

A tanulásmódszertan programhoz

Tanulási képességek fölmérése
Oroszlány Péter A ta­nu­lá­si ne­héz­sé­gek hát­te­ré­ben ezer­fé­le ok hú­zód­hat meg. Ha eze­ket nem lát­juk vi­lá­go­san, se­gí­te­ni sem tu­dunk. Az ala­pos ok­nyo­mo­zás sok­szor ar­ra éb­reszt­het rá ben­nün­ket, hogy ta­lán nem is a gye­re­ke­ket kell el­ső­sor­ban vál­to­zás­ra sar­kall­nunk, ha­nem a ta­nu­lá­si föl­té­te­le­ket és a ta­ní­tá­si órá­kat kell úgy át­ala­kí­ta­nunk, hogy a ta­nu­lás él­ve­ze­te­seb­bé, izgalmasabbá vál­jon – a diáknak és a tanárnak egyaránt. Ez per­sze » Bővebben...
A tanulási képességek fejlesztése a német iskolákban
Rab Irén – Csapák Birgit – Girke Ágnes Egy né­met tan­ter­vek és mód­sze­rek alap­ján ta­ní­tó is­ko­la ta­ná­rai va­gyunk Bu­da­pes­ten. Né­met­or­szág kü­lön­bö­ző tag­ál­la­ma­i­ból ér­ke­zett kol­lé­gá­ink van­nak. Kö­zös is­me­re­te­ink és ta­pasz­ta­la­ta­ink mel­lé né­hány né­met­or­szá­gi is­ko­lá­tól, ta­nár­tól és szak­in­téz­mény­től kér­tünk in­for­má­ci­ót a ta­nu­lás ta­ní­tá­sa té­má­já­ban, így állt össze az alább kö­vet­ke­ző anyag. Két kér­dést tet­tünk fel: 1) lé­te­zik-e » Bővebben...
Hálóterv a tanulás tanításához
Oroszlány Péter <strong>A leg­na­gyobb kér­dés</strong> A pe­da­gó­gia alap­kér­dé­se nem az, hogy <i style="mso-bidi-font-style:normal">mit </i>ta­nít­sunk, sok­kal lé­nye­ge­sebb en­nél, hogy <i style="mso-bidi-font-style:normal">ki </i>ta­nít, és <i style="mso-bidi-font-style:normal">ho­gyan </i>ta­nít. A <i style="mso-bidi-font-style:normal">mit ta­nít­sunk</i> kér­dé­sével foglalkozott pe­da­gó­gi­ai köz­éle­tünk az el­múlt nyolc év­ben, ki-ki vé­le­ményt for­mál­hat ró­la, mennyi­re » Bővebben...
A tanulásmódszertan programhoz
A tanulásmódszertan tanításának néhány föltétele Oroszlány Péter A tanulás tanítása az iskolákban Oroszlány Péter A tanulási képességek fölmérése Oroszlány Péter                                                        Hálóterv készítése Oroszlány Péter A tanulási képességek fejlesztése Németországban Rab Irén – Csapák Brigit – Girke Ágnes                     » Bővebben...
A tanulás tanítása az iskolákban
<strong> </strong>Oroszlány Péter<strong>  â€žTA­NÁCS EGY TA­NU­LÁS­BAN EL­CSÜG­GEDT IF­JÚ­NAK” </strong> Csak­nem 350 éve, hogy Apáczai Cse­re Já­nos ma­gyar­ra ül­tet­te Joachimus Fortius fla­mand hu­ma­nis­ta 1510 kö­rül.De ratione studii cím­mel írt mű­vé­nek a ta­nu­lás kö­ve­ten­dő út­já­ról írt gon­do­la­ta­it. „Nem is le­het de­re­kas do­log, úgy tet­szik, az, mely­hez fá­rad­ság nél­kül jut­hatsz. Az tu­do­mány gyü-kere ke­se­rű, gyü­möl­cse penig gyö­nyö­rű­sé­ges. No te­hát, ha » Bővebben...
Frissítve: 2012/07/24 - 06:47
fel | vissza | Az oldal nyomtatása