header_new_4.jpg

Személyi és tárgyi föltételek


Tanári felkészültség és elkötelezettség

A tanulás megtanításának a szakos tárgyak tanítását átszövő folyamata csekély mértékben működik. A tananyagközpontú tanítás, amely jószerével egész oktatásügyi rendszerünket jellemzi, szemléletében mérgezi meg a legjobb pedagógiai ösztönökkel pályára lépő fiatal tanárokat is: „nincs idő” a tanulási képességek kibontakoztatására – mondják sokan. A tanulás tanítására való felkészülés elsősorban annak a szemléletmódnak a megszerzését jelenti, hogy – kis túlzással szólva – ne kizárólag a tananyag határozza meg a tanítást, hanem a gyerekeknek az életkorukhoz illő feladatokkal való ellátása, tanulási képességüknek a tanítási anyagon keresztül való kibontakoztatása.

E szemlélet gyakorlatban való érvényesítéséhez merészségre van szükség. Ehhez a merészséghez hozzá kell tanulni azokat a gyerekek számára elevenséget kínáló munka-módokat, amelyek nem engedik az iskolai tanulást taposómalommá válni. A tanulás-módszertani továbbképzések ezekkel a munkamódokkal, módszerekkel ismertetnek meg.

Arra hangolják rá a részvevőket, hogy a közösen kipróbált gyakorlatokat építsék be mindennapos munkájukba, bármilyen szakosok legyenek is. A tanuláshoz nélkülözhetetlen képességelemek folyamatos fejlesztése az órának gyakorlótérré változtatásával valósítható meg. Az akkreditált továbbképzés ehhez kellő alapot ad, azonban – főként az első években – önképzésre, vagyis a tanítással párhuzamosan folyó egyéni fölkészülésre is föltétlenül szüksége van annak, aki tanulásmódszertant tanít.

A tanulás tanítása általános pedagógia
, bármely szakos tanár felkészülhet tanítására. Bizonyos területek esetleg közelebb állhatnak a reál, mások a humán szakosokhoz. A szaknál azonban fontosabb a vállalkozási kedv, és annak inspiráló lehetősége, hogy olyan területeken szerezzünk behatóbb ismereteket, amelyek korábban távol álltak tőlünk.
A tanulásmódszertan tanítása jó lehetőség arra, hogy tanítási módszereinket változatosabbá tegyük. A társadalmi közeg gyors változása miatt a gyerekek újabb és újabb generációi, sőt évjáratai is jelentősen eltérnek a korábbiaktól. Tanítani is más módszerekkel és munkamódszerekkel kell őket. A tanulásmódszertani órák jó alkalmat kínálnak arra, hogy ezeket a módszereket „kockázatmentesen” kipróbáljuk, a munkamódokat begyakoroljuk. Ezzel mintegy előtanulmányokat végezhetünk ahhoz, hogy a szaktárgyunkban használt módszereket gazdagítsuk, áthangoljuk.

Tantestületi műhelymunka

Noha tantárgyként írtuk le, a tanulásmódszertan nem olyan tantárgy, amelynél a tárgyi tudást mérjük és osztályozzuk, hanem a tanultak alkalmazását szeretnénk látni bármely tantárgy tanulásakor. Éppen ezért nem elegendő, hogy csupán a tantestület egy-két tagja készül fel a tanulásmódszertan tanítására, hanem minden tanárnak fogalmat kell alkotnia arról, mi is történik a tanulásmódszertani órákon. Így tud majd hozzájárulni ahhoz, hogy a bemutatott megismerési módszerek valódi tudássá, képességgé érjenek a gyerekekben a tantárgyi órákon való gyakorlás, alkalmazás segítségével. Éppen ezért célravezető, ha a tantestületen belül szakmai műhelyek alakulnak, például az egy osztályban tanító tanárok módszertani műhelye. Elegendő, ha osztályonként 3-4 tanár dolgozik együtt, ideális esetben az osztályfőnök vezetésével. A közös munkának jó keretet teremt a hálóterv, amellyel megtervezzük, grafikusan is áttekinthetővé tesszük, hogy egy-egy osztályban a tanév különböző időszakaiban melyik tantárgyban milyen képességterületen történik intenzív gyakorlás. A hálóterv modelljének részletes leírása a TANÍ-TANI 6. 1998. 146-152. old. és a honlap háttérirodalomban található.

Mindennapi gyakorlás és alkalmazás a tantárgyi tanításban

A tanév (félév) első heteiben tartott órák arra jók, hogy felmérhessük tanítványaink állapotát, megismertessük, kipróbáljuk velük a különböző munkamódokat, lendületet és kedvet adjunk nekik a tanuláshoz. A kedv jelentőségét külön is szeretnénk hangsúlyozni: ezeken az órákon van idő arra, hogy minden tanulással kapcsolatos érzelmi és értelmi problémát megbeszéljünk. A tanulási gátlások negatív tanulási élményeken tenyésznek ki, ezért gyerekeink lelkigondozása, érzelmi életük kiegyensúlyozása elengedhetetlen része munkánknak. Segíteni kell őket a tanulással kapcsolatos iskolai konfliktusok feldolgozásában, ami a legtöbb esetben a tanárok közötti élénk kapcsolattartás nélkül nem is megy. A tantestület tagjainak partnerré kell válniuk a gyerekek tanulási gondjainak feloldásában, hiszen tudjuk, hogy sokszor akaratunk ellenére, öntudatlanul ártunk tanítványainknak, és ezt magunk sem vesszük észre. Az ilyen jellegű problémák jó megoldása csakis akkor lehetséges, ha a kollegiális hangvételű problémafeltáró beszélgetések szokássá válnak a tantestületben.

Ennek a légkörnek a kialakítását elősegíti, ha a tanulásmódszertani órákon tanultakat minden tantárgy – a maga sajátosságainak megfelelően – használatba veszi és gyakoroltatja. Konkrét példák: egy matematikaóra kezdődhet néhány perces beszédtechnikai gyakorlatsorral; egy fizikaórán gyakorolhatják a gyerekek a témával kapcsolatos olvasmányok párban, egymásnak való felolvasását; egy magyarórán végezhetnek koncentrációs feladatokat. A tanulás tanítása nem humán és nem reál feladat, hanem általános pedagógia: a tanulási képesség fejlesztése minden tanárnak egyaránt dolga.
limitált létszámú csoportok

Az ideális osztálylétszám a tanulásmódszertan tanítására 10-12 fő. Ez a létszám teszi lehetővé az interaktív tanítást és azt a személyességet, ami a tanítást kellően hatékonnyá és eredményessé teszi. A tanulásmódszertan esetében nem az ismeretek átadása a döntő, hanem a személyiség egészére való erőteljes hatás, ami nagy létszámok mellett – ahol az intimitás és minden résztvevő megszólalásának lehetősége lecsökken – nem valósítható meg. Kompromisszumként azt mondhatjuk, hogy a csoportlétszámsemmiképpen se haladja meg a 18 főt, vagyis osztálybontással hozzuk létre a csoportokat. Az osztályt tanulásmódszertanra tanító tanárok egyike föltétlenül az osztályfőnök legyen, hiszen neki minden gyerekről a lehető legtöbbet kell tudnia.

Frissítve: 2009/12/15 - 03:49
fel | vissza | Az oldal nyomtatása